About Us

Laoio ແມ່ນ Startup ທີ່ພັດທະນາ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານ electronic, IoT ແລະ ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວກັບການປະດິດຄິດສ້າງໂດຍນຳໃຊ້ IOT ທີ່ກໍ່ຕັ້ງຈາກ Maker ທີ່ມີຄວາມຮັກໃນດ້ານນີ້ໂດຍສະເພາະ ແລະ ກໍ່ເພື່ອພັດທະນາວຽກງານສາຍນີ້ໃນປະເທດລາວໃຫ້ສາມາດກ້າວທັນບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານກໍ່ຄື Asian. ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຈາກບໍລິສັດ LaoItDev ເພື່ອພັດທະນາ IoT ສູ່ສັງຄົມລາວໂດຍມີຄະຕິຮ່ວມກັນວ່າ “ພັດທະນາໂດຍຄົນລາວ ເພື່ອສັງຄົມລາວ”


ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ
Tel: 02076993003
Facebook: fb/LaoioT
Email: service@laoio.la